• نشانی : کرج - خیابان بهشتی - نبش دهقان ویلای اول - فروشگاه لباسکار آذین
  • 02634467713 - 09123620209

تجهیزات آتشنشانی

تجهیزات آتشنشانی
1311
تجهیزات آتش نشانی امروزه نقش بسیار مهمی در تامین امنیت جان و مال شما در برابر آتش سوزی دارند و به همین دلیل استفاده از آن ها امروزه به صورت یک اصل در اماکن مختلف در آمده است. وجود داشتن تجهیزات آتشنشانی در هر مکانی اعم از خانه و محل کار امری ضروری است. تجهیزات […]

تجهیزات ترافیکی

تجهیزات ترافیکی
1311
تجهیزات ترافیکی از مهم ترین ملزومات اصول شهرسازی مدرن است. در بسیاری از کشورها رعایت استاندارد های ایمنی ترافیکی از مهمترین قوانین آن کشور است. سالانه میلیاردها دلار هزینه نداشتن تجهیزات ترافیکی مناسب و همچنین رعایت نکردن استاندارهای ایمنی در شهر ها و جاده ها می شود. اصولا میتوان با نگاهی به جاده ها و […]

تجهیزات ایمنی

تجهیزات ایمنی
1311
ﺗﺠﻬﯿﺰات ایمنی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدی در ﻓﻬﺮﺳﺖ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﺮات ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ در ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﺮ اﮐﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ، وﺟﻮد دارد اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﯿﻦ ﺧﻄﺮ و اﺳﺘﻔﺎده […]