• نشانی : کرج - خیابان بهشتی - نبش دهقان ویلای اول - فروشگاه لباسکار آذین
  • 02634467713 - 09123620209

مقالات بیشتر

تجهیزات آتشنشانی

تجهیزات آتشنشانی

تجهیزات آتش نشانی امروزه نقش بسیار مهمی در تامین امنیت جان و مال شما در برابر آتش سوزی دارند و به همین دلیل استفاده از آن ها امروزه به صورت یک اصل در اماکن مختلف در آمده است. وجود داشتن تجهیزات آتشنشانی در هر مکانی اعم از خانه و محل کار امری ضروری است. تجهیزات آتش نشانی فردی: این لوازم شامل کلاه ایمنی، لباس کار آتش نشانی، کفش ایمنی، ماسک اکسیژن، دستکش ایمنی، کپسول آتش نشانی و … می باشد. کپسول آتش نشانی: دستگاهی استوانه ای شکل که برای خاموش کردن آتش توسط آتش نشانان مورد استفاده قرار می گیرد. کپسول های آتش نشانی از نظر ماده اطفایی دارای انواع مختلف بوده و از نظر حجم و وزن متفاوت می باشند. بدنه کپسول های آتش نشانی باید در برابر زنگ زدگی و خوردگی مقاوم باشند. معمولاً این خاموش کننده ها با مقاومت بالا ساخته می شوند تا توانایی تحمل فشار را داشته باشند. بر روی بدنه کپسول آتش نشانی اطلاعات دقیق کارخانه سازنده، نوع ماده اطفایی، روش استفاده و … ثبت می شود. تجهیزات آتشنشانی به دو دسته کلی تقسیم می شوند: تجهیزات آتش نشانی اتوماتیک: همانطور که از نام این دسته می توانید حدس بزنید، وسایلی هستند که بدون نیاز به دخالت انسان اقدام به خاموش کردن آتش می کنند که یکی از پر استفاده ترین نمونه تجهیزات این دسته اسپرینکلر ها می باشند. تجهیزات آتش نشانی دستی: انسان با استفاده از این تجهیزات می تواند به خاموش سازی و جلوگیری از انتشار آتش بپردازد، وسایلی که در این دسته قرار دارند برای افراد مختلف با سطح توانایی و تخصص مختلف در زمینه آتش نشانی هستند. قیمت تجهیزات آتشنشانی برخی از اشخاص و شرکت ها برای کم کردن هزینه ها همواره به دنبال تجهیزات ارزان هستند و کیفیت برایشان مهم نیست در صورتی که تجهیزات آتشنشانی می بایست با…

تجهیزات ترافیکی

تجهیزات ترافیکی

تجهیزات ترافیکی از مهم ترین ملزومات اصول شهرسازی مدرن است. در بسیاری از کشورها رعایت استاندارد های ایمنی ترافیکی از مهمترین قوانین آن کشور است. سالانه میلیاردها دلار هزینه نداشتن تجهیزات ترافیکی مناسب و همچنین رعایت نکردن استاندارهای ایمنی در شهر ها و جاده ها می شود. اصولا میتوان با نگاهی به جاده ها و شهرهای یک کشور تا حدودی به پیشرفت و برنامه ریزی دولت درجهت ایمنی افراد آن جامعه پی برد. فروش تجهیزات ترافیکی در کشورهای مختلف قوانین متفاوتی دارد. در بعضی از کشورها تنها شرکت های تحت پوشش دولت می توانند خرید تجهیزات ترافیکی را انجام دهند. البته به دلیل اینکه از تجهیزات ترافیکی در تجهیز پارکینگ ها نیز استفاده می شود می توان تجهیزاتی مانند سرعتگیر – رنگ ترافیکی – علائم راهنمایی – استوانه ترافیکی – کله قندی را از فروشگاه هایی که در این زمینه فعالیت می کنند خریداری کرد. تولید و نصب تجهیزات ترافیکی را می توان به زمان های خیلی دور قبل از وارد شدن اتومبیل به زندگی روزمره در اولین جاده ها یافت. تجهیزات ترافیکی صرفا شامل جاده های برون شهری و داخل شهر نمی باشد . در برخی از شرکت های بزرگ که دارای محوطه بزرگی هستند نیز برای تردد بهتر کارکنان از این تجهیزات استفاده می شود. تجهیزات ترافیکی کمک می کنند که افراد مسیر ها به درستی و راحت پیدا کنند. برخی از تجهیزات ترافیکی در جهت ایمنی افراد کاربرد دارند و باعث می شواند که افراد با دیدن آن ها با خطرات مواجه نشوند. همانطور که اشاره شد تجهیزات ترافیکی در پارکینگ ها نیز استفاده می شوند مانند انواع آینه های محدب و سرعت گیر که در جهت راهنمایی و ایمنی کاربرد دارند. آینه محدب ترافیکی در دسته ملزومات هشدار دهنده تجهیزات ترافیکی می باشد. قیمت آینه محدب ترافیکی با توجه به جنس آن بسیار متفاوت است. ما…

تجهیزات ایمنی

لباسکار ارزان

ﺗﺠﻬﯿﺰات ایمنی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدی در ﻓﻬﺮﺳﺖ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﺮات ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ در ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﺮ اﮐﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ، وﺟﻮد دارد اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﯿﻦ ﺧﻄﺮ و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ، ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮدﻣﻨﺪی اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ، از ﻗﺒﯿﻞ : ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻧﻮع ﺧﻄﺮ ، ﻧﺒﻮدن ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﮔﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ، اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻌﻣﯾر، ﺳﺮوﯾﺲ ، ﻧﮕﻬﺪاری و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺰﺑﻮر . وﺳﺎﯾﻞ و تجهیزات ایمنی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﻦ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ . اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردهای لازم و ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺪن ﮐﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ دارﻧﺪ و ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ تجهیزات ایمنی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮑﺶ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﮐﻔﺶ ،ﭼﮑﻤﻪ ﻫﺎی ﻋﺎﯾﻖ، ﺣﻔﺎظ ﺻﻮرت و ﻋﯿﻨﮏ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ و ﮐﻼه ﮐﺎﺳﮑﺖ و… ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ تجهیزات ایمنی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮادی ﮐﻪ در ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . و ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺗﻤﯿﺰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده از آن راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد. ﮐﺎرﺑﺮان ﻻزم اﺳﺖ ﺧﻄﺮاﺗﯽ را ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدی دارﻧﺪ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و از ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨد. تجهیزات ایمنی از مهمترین تجهیزاتی است که می بایست قبل از انجام هر کاری نسبت…

لباس کار مردانه

لباس کار مردانه

لباس کار مردانه در انواع مختلف در بازار وجود دارد.لباسکار مردانه در انواع لباس کار مهندسی – لباس کار یکسره – لباس کار دو رنگ – بلوز و شلوار کار – لباس کار طرح خارجی و … در بازار موجود بوده و با توجه به نوع فعالیتی که داریم می توانیم مدل آن را انتخاب کنیم.در فعالیت هایی که از شوینده ها و اسیدهای قوی استفاده می شود می توان از لباس های نانو و ضد اسید استفاده کرد. همچنین در کارخانه ها و مراکز تولیدی که از کوره و مواد آتش زا استفاده می شود می توان از لباس کار نسوز مخصوص استفاده کرد. لباس کار صنعتی و خدماتی لباس کار و لباس فرم از جمله ملزوماتی است که در ابتدای شروع هر نوع کسب و کاری، به منظور یکسان سازی پوشش کارکنان و نظم بخشیدن به محیط کار، مورد توجه کارفرمایان قرار می گیرد. لباس کار در اماکن مختلف نظیر کارخانجات، شرکتها و موسسات خدماتی، رستوران ها، کارگاه ها و مراکز صنعتی، مدارس، فروشگاه ها و … مورد استفاده قرار می گیرد و در انواع گوناگونی نظیر لباس کار دو تکه (کاپشن و شلوار) ، لباس کار یکسره (خلبانی)، شلوار پیش بندی و دوبنده، لباس رستورانی، یونیفرم اداری و پرسنلی، لباس فرم مدارس، البسه بیمارستانی، روپوش پزشکی و پرستاری و … تولید و عرضه میشود. لباس کار مردانه در بیشتر مواقع شامل یک بلوز و یک شلوار می باشد، که البته می توان با توجه به فعالیتی که انجام می شود از دست کش و عینک و کفش ایمنی و سایر تجهیزات ایمنی دیگر استفاده کرد.طرح و نوع لباس یکی دیگر از عواملی است که می تواند کار را برای ما آسان تر کند.مثلا اگر شما مهندس نقشه کشی یا سرپرست یک خط تولید هستید می توانید لباسی را انتخاب کنید که جیب های کافی برای تجهیزات مورد…

1 2 5