• نشانی : کرج - خیابان بهشتی - نبش دهقان ویلای اول - فروشگاه لباسکار آذین
  • 02634467713 - 09123620209

تجهیزات ایمنی

تجهیزات ایمنی
1311

ﺗﺠﻬﯿﺰات ایمنی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدی در ﻓﻬﺮﺳﺖ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﺮات ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ در ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﺮ اﮐﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ، وﺟﻮد دارد اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﯿﻦ ﺧﻄﺮ و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ، ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮدﻣﻨﺪی اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ، از ﻗﺒﯿﻞ : ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻧﻮع ﺧﻄﺮ ، ﻧﺒﻮدن ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﮔﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ، اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻌﻣﯾر، ﺳﺮوﯾﺲ ، ﻧﮕﻬﺪاری و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺰﺑﻮر . وﺳﺎﯾﻞ و تجهیزات ایمنی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﻦ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .
اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردهای لازم و ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺪن ﮐﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ دارﻧﺪ و ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ تجهیزات ایمنی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮑﺶ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﮐﻔﺶ ،ﭼﮑﻤﻪ ﻫﺎی ﻋﺎﯾﻖ، ﺣﻔﺎظ ﺻﻮرت و ﻋﯿﻨﮏ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ و ﮐﻼه ﮐﺎﺳﮑﺖ و…

ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ تجهیزات ایمنی

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮادی ﮐﻪ در ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . و ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺗﻤﯿﺰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده از آن راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﮐﺎرﺑﺮان ﻻزم اﺳﺖ ﺧﻄﺮاﺗﯽ را ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدی دارﻧﺪ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و از ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨد.
تجهیزات ایمنی از مهمترین تجهیزاتی است که می بایست قبل از انجام هر کاری نسبت به وجود آن ها اطمینان داشته باشید. عدم استفاده از تجهیزات ایمنی می تواند صدمات جبران ناپذیری را به افراد وارد نماید.
در همه مشاغل استفاده از این تجهیزات امری ضروری است که باید کارکنان نسبت به استفاده از آن ها توجه کافی را داشته باشند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *